Võru Linnavalitsuse 14.11.2018 korralduse nr 463
“Üldhariduskoolide hoolekogude
koosseisude kinnitamine” Lisa

Koosseis

Nimi Telefon E-post
Kalev Kleinert Vilistlane, Kaitseväe Lahingukool, HK esimees 5919 1885 kalev.kleinert@gmail.com
Viktor Puolakainen Võru Linnavolikogu 5804 1865 perekond38@hot.ee
Merle Koik Võrumaa Keskraamatukogu 520 0718 merle@lib.werro.ee
Kadi Laas Õpilaste esindaja
Gerli Leok VTG vilistlane 565 64 307 leokgerli@gmail.com
Tiit Vaher VTG õpetaja 782 1426 tiitvaher@vtg.edu.ee
Lilia Vildo VTG õpetaja 506 1543 liliavildo@gmail.com

Hoolekogu otsused:

30.10.2019

OTSUSTATI:

Kinnitada kooli 2020. aasta eelarve.

24.10.2019

OTSUSTATI:

Kiita heaks Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi kodukord.

03.06.2019

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse ülevaade õppeaasta 2018/2019 teisel poolaastal.

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tulevikuperspektiivid. Otsuseid vastu ei võetud.

28.02.2019

Ülevaade kooli hetkeolukorrast. Otsuseid vastu ei võetud.

12.10.2018

OTSUSTATI:

Kinnitada Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi 2018. aasta eelarve.

28.09.2018

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi kokkutuleku arutelu ja kooli igapäevaprobleemide vaagimine. Otsuseid vastu ei võetud.

28.05.2018

Ülevaade Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevustest ja tulemustest 2017/2018 õppeaastal. Otsuseid vastu ei võetud.

5.02.2018

Tutvustati hoolekogu uut koosseisu ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevust 2017/2018 õppeaasta esimesel poolaastal. Otsuseid vastu ei võetud.

18.10.2017

 1. Võtta vastu Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018-2028.

20.09.2017

 1. Kiita heaks Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi 2018. aasta eelarve projekt.

09.06.2017

 1. Uurimust „Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi ajaloo uurimine“ hakkab juhendama Kalev Kleinert ja kooli kollektiiv aitab sellele igati kaasa ning uurimine käivitub septembris 2017. Keeletoimetajaks Merle Koik ning uurimus on pühendatud Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale.

21.03.2017

 1. VTG tegevuste ülevaade 2016/2017 õppeaasta esimesel poolaastal. Otsuseid ei tehtud.

18.10.2016

 1. Kiita heaks Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengulava tegevuskava aastateks 2017-2020.

15.09.2016

 1. Kiita heaks Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarve projekt aastaks 2017.

26.04.2016

 1. Kiita heaks ESF-i projekti “Teisel ringil targaks Võrumaal“ taotlus ja see esitada Innovele.

27.01.2016

 1. Osaleda projektis „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine”, esialgne tegevuskava on hoolekogu poolt vastu võetud.

26.10.2015

 1. Kiita heaks VTG arengukava tegevuskava 2016-2019.

24.09.2015

 1. Kiita heaks Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi 2016. aasta eelarve.

29.05.2015

 1. Otsustati teha ettepanek linnavalitsusele vahendite eraldamiseks kooli võimla WC-de töökorda seadmiseks.

11.11.2014

 1. Otsustati viia sisse muudatus prügi sorteerimise võimaluste loomise kohta ühekordse tegevusena.
 2. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuskava arengukava (2015-2018) heaks kiita.

19.09.2014

 1. Kiita heaks Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi 2015. aasta eelarve projekt.

27.05.2014

 1. Esitada aasta õppija kandidaatideks Gerti Leok ja Kalmer Puusepp.
 2. Puhkeruum täidab oma ülesannet suurepäraselt. Edasi tuleb tegutseda lastehoiu teemaga, kuna väga paljudel õppuritel segavad kooliskäimist lastehoiuga seotud probleemid.

14.01.2014

 1. Vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi uuendatud töötasustamise kord.
 2. Sisse viia muudatused õpilaste vastuvõtu korra kohta.

09.12.2013

 1. Vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi töötasustamise kord.

21.10.2013

 1. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuskava esitatud kujul vastu võtta.

30.09.2013

 1. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarve esitatud kujul vastu võtta.

04.06. 2013

 1. Ühehäälselt vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi uus õppekava.

11.03.2013

 1. Vabastada Tõnu Anton Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu esimehe kohalt. Tõnu Anton jätkab hoolekogu liikmena.
 2. Ühehäälselt valida hoolekogu esimeheks Kalev Kleinert
 3. Ühehäälselt valida hoolekogu aseesimeheks Tiit Vaher

16.11.2012

 1. Arengukava tegevuskava heaks kiita.

28.09.2012

 1. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarve projekt parandusteta heaks kiita.

27.08.2012

 1. Kriitika hoolekogu töö kohta on õige (sisekontrolli aruande põhjal), hoolekogu tegutsemise korrale lisada punkt side- ja elektrooniliste vahendite kasutamise kohta.
 2. Vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu tegutsemise kord.
 3. Vastu võtta Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord.

23.11.2011

Kiideti heaks VTG arengukava tegevuskava 2011-2014 muudatus

20.10.2011

Kiideti heaks VTG 2012. aasta eelarve ja tegevuskava.

25.02.2011

Kiideti heaks „VTG õpilaste vastuvõtu kord ja tingimused“

21.12.2010

 1. Kiideti heaks VTG arengukava aastani 2020
 2. Kiideti heaks VTG põhimäärus ja kodukord
 3. Valiti HK esimees, aseesimees ja protokollija.

25.10.2010

1.Tutvuti sisehindamise aruandega

2.Direktorile tehti ettepanek moodustada uus hoolekogu koosseis

30.09.2010

1.Otsustati eelarve kiita heaks

2.Otsustati  hoolekogu töö kiita rahuldavaks